bds.aph1205@gmail.com 0935.653.678
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG (01/04/2019 đến 30/04/2019)

Để đáp ứng yêu cầu phát triển một hệ thống nhân sự chất lượng cao, tương xứng và đủ năng lực để triển khai