bds.aph1205@gmail.com 0935.653.678

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG (01/04/2019 đến 30/04/2019)

Để đáp ứng yêu cầu phát triển một hệ thống nhân sự chất lượng cao, tương xứng và đủ năng lực để triển khai thành công các dự án, APH tổ chức ngày hội tuyển dụng.
NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG (01/04/2019 đến 30/04/2019)
NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG (01/04/2019 đến 30/04/2019)